Zasady wyzwań/ Challenge rules


 1. Wyzwanie rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca i trwa cały miesiąc.
 2. Praca na wyzwanie musi być nowa, nie publikowana przed ogłoszeniem wyzwania. Można ją jednocześnie zgłosić do innych wyzwań (dowolna ilość). 
 3. Praca powinna mieć formę fizyczną (nie digital scrapbooking), adekwatną do wytycznych wyzwania, ale nie być kartką.
 4. Na swoim blogu należy zamieścić nasz podlinkowany do bloga wyzwaniowy banerek (pasek boczny) i link do posta z wyzwaniem.
 5. Pracę należy dodać przy pomocy "żabki". Linkujemy notkę z pracą, nie całego bloga. Jeśli są problemy z działaniem żabki, pracę można zgłosić w komentarzach.
 6. Zgłaszane prace można zamieszczać zarówno na blogu (z banerkiem i linkiem do wyzwania), ale także w galeriach typu Facebook, Picasa i inne. Pod zdjęciem prosimy umieścić w komentarzu lub opisie link do wyzwania. W przypadku facebooka i galerii prosimy o takie ustawienia prywatności zdjęcia, aby pracę można było bez problemu obejrzeć (bez dodatkowego logowania się etc.)
 7. Każda pracę staramy się skomentować - prosimy o rozważenie wyłączenia weryfikacji słownej w komentarzach. W przypadku Facebooka, galerii itp. praca zostanie skomentowana, jeśli pozwolą na to ustawienia prywatności.
 8. Zwycięską pracę wybiera DT w drodze głosowania.
 9. Do wyróżnienia rozpatrywane są wszystkie prace, jeśli tylko spełniają wytyczne wyzwania. 
 10. Zwycięska praca otrzymuje spersonalizowany baner, a jej autor nagrodę, jeśli taka jest przewidziana w danym wyzwaniu, zostanie też zaproszony do gościnnego projektowania przy kolejnym wyzwaniu.
 11. Dobrze się bawimy! :)

1. The challenge starts on the first day and ends on the last day of the month.

 2. The artwork made for the challenge must be new, not published before the announcement of the challenge. You may combine our challenges with any other challenges that allow it or any of your design team work - as many as you like.


 3. The artwork should take the form of physical (not digital scrapbooking), adequate to the challenges  guidelines, but do not be a card.

 4. You should place our banner on your blog (at sidebar) hyperlinked to our challenge blog and a link to the post of a challenge.

 5. The artwork must be added using the linky tool on the right sidebar of our blog. We only accept blog entries that are linked up to the actual blog post, not entire blog. If there are problems with linky tool the artwork can be submitted in the comments to the first post anouncing the challenge.

 6. Submitted work can be published both in a blog post (with  a banner and a link to challenge), but also in galleries like Facebook, Picasa and others. Under the picture, please post in the comment or description of the link to the challenge. In the case of Facebook and galleries please change a photo privacy settings that your artwork could be easily seen (without additional sign-up, etc.)

 7. We do our best to ensure that each participant receives comments from our design team members.  We can only do this if they do not have Word Verification on their blogs. In the case of Facebook, galleries, etc. work will be commented on, if this is allowed by privacy settings.

 8. DT selects the winning work by voting.

 9. For the awards are considered all the works, if only meet the guidelines challenge.

10. The winning artwork receives a personalized banner, and its author award if that is provided in the challenge, he/she will also be invited as a guest designer for our the next challenge.

11. We are having a good time! :)

1 komentarz: